Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nsms PhD-program i krypotologi (KRYSTIP)

Stipendiat

NSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet. 

Kryptologi utgjør maskineriet i cybermuren som beskytter mot fremmede stormakters elektroniske krigføring og spionasje mot Norges aller mest hemmelige informasjon og infrastruktur; en kritisk brikke i nasjonal suverenitet og selvhevdelse. 

Roscher Lunds rekruttering av matematikere og informatikere gjennom oppgaver i Aftenposten i 1935 markerte starten på Norges satsning på kryptologi. Andre verdenskrig forsterket budskapet om at kryptologi var avgjørende for nasjonal suverenitet og råderett over våre statshemmeligheter. Kryptologi og kryptoanalyse ble en viktig vitenskap, og fikk enorm utvikling i Norge fra midten av 40-tallet. I dag bærer kryptologene i NSM på over 75 år med nasjonal kryptologikunnskap, utviklet av norske informatikere, matematikere og statistikere som blant annet Ernst S. Selmer og Erling Sverdrup, som har vært avgjørende for Norges ledende posisjon som kryptonasjon i 75 år. 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har et nasjonalt ansvar for å utvikle og godkjenne kryptosystemer og kryptoalgoritmer som skal beskytte sikkerhetsgradert informasjon. I tillegg har NATO valgt å standardisere på norske kryptosystemer. NSMs perspektiv er at kryptosystemene skal motstå stormakters etterretningstjenester i 50 år. Det å være garantist for slike systemers sikkerhet i dette tidsperspektivet krever det fulle av vår kompetanse og våre 75 år med erfaring. Foruten at NSM er avhengig av dyktige matematikere og informatikere til å løse vanskelige utfordringer i kryptologi, er denne kompetansen også viktig for NSM innen mangfoldige områder i anvendt matematikk, blant annet  maskinlæring, analyse av kommunikasjonsnettverk, sårbarhetsanalyse og cybersikkerhet.  

 

NSM søker 3 kandidater med mastergrad i informatikk, matematikk, statistikk, fysikk eller liknende fagområde med kvalifikasjoner til opptak i NSMs 4-årige PhD-program i kryptologi (KRYSTIP). Masterstudenter kan søke før fullført mastergrad, dersom mastergraden er planlagt oppnådd innen utgangen av 2018. Kandidater i KRYSTIP-programmet ansettes og lønnes av NSM, men vil tilbringe mesteparten av forskningsperioden i PhD-programmer ved eksterne forskningsinstitusjoner. Det er lagt opp til at hver kandidat tilbringer 6 mnd. i NSM midtveis i PhD-løpet for å få innblikk i hvordan nasjonal sikkerhet avhenger av informatikk, matematikk, statistikk og fysikk.

Kryptologi er en anvendt disiplin som blant annet samler teoretisk og anvendt informatikk, matematikk og statistikk, samt fysikk og elektronikk som kan relateres til krypto eller utvikling og anvendelse av kvantedatamaskiner. Det er derfor ikke nødvendig at PhD-oppgaven eksplisitt handler om kryptologi. Formålet er at kandidaten utvikler relevant forskningserfaring og evner til å løse komplekse problemstillinger innen relevante fagområder.

NSM har allerede kontaktnettverk med flere forskningsinstitusjoner, blant annet innen teoretisk informatikk og matematikk. Men om det ved søknadstidspunktet foreligger konkrete ønsker vedrørende forskningsinstitusjon og forskningsområde så kan dette spesifiseres i søknaden. Om mulig er det også ønskelig at søkerne spesifiserer forslag til konkrete PhD-veiledere og PhD-topics i søknaden.

Selv om mye av forskningsaktiviteten i NSM er gradert, har NSM en aktiv nasjonal og internasjonal akademisk forskningsprofil i kryptologi, blant annet ved at NSM:

 • Regelmessig publiserer forskning i internasjonale konferanser og tidsskrifter på internasjonalt toppnivå
 • Aktiv og ettertraktet partner i forskningsnettverk og forskningsprosjekt i kryptologi (f.eks. H2020-nettverk)
 • Veileder Msc- og PhD-studenter
 • Innehar 20%-stillinger ved universiteter
 • Underviser og gir spesialkurs i kryptologi
 • Finansierer PhDs, forskere og aktiviteter ved eksterne universiteter og høyskoler
 • Arrangerer og finansierer forskerskoler og workshops
 • Har et bredt kontaktnettverk innen internasjonal forskning

NSMs over 70 års forskning i kryptologi og utvikling av kryptosystemer gjør at kryptologene i NSM har en unik innsikt i sammenhengen mellom teori og praksis som ikke finnes noe annet sted i Norge. NSM kan derfor tilby unike forskningsproblemer og  biveiledning på konkrete forskningsproblemer med direkte relevans for nasjonal sikkerhet. Et lite utdrag eksempler på områder NSM kan gi konkrete og relevante problemstillinger innen er kombinatorikk, algoritmer og kompleksitetsteori, tallteori, endelige kropper, embedded sikkerhet og kvanteinformatikk.

Etter endt PhD-periode kan noen kandidater være aktuelle for ansettelse i NSM og videre spesialisering gjennom NSMs egne kryptologutviklingsprogram som forbereder kandidater til å løse problemer som direkte berører nasjonal sikkerhet. Disse vil inngå i en nasjonal kryptologpool i NSM som blant annet dekker hele totalforsvarets behov innen kryptologi.

Kandidaten bør ha:

 • Sterke problem-løsnings og analytiske evner
 • Ønske om kontinuerlig læring
 • Evne til å arbeide effektivt uavhengig og i team sammensatt på tvers av flere funksjonelle områder

Kjennskap og erfaring med en eller flere av følgende er ønskelig, men ikke et krav:

 • Programmeringserfaring
 • Erfaring innen design, utvikling, bruk, og evaluering av matematiske modeller, metoder, og/eller teknikker (f.eks. algoritmeutvikling) for å studere og løse problemer

Noen punkter:

 • De aktuelle kandidatene rangeres basert på faglige kriterier og relevans
 • Kostnader dekkes av NSM, inkludert utenlandsopphold i 1 år
 • Kandidaten innrulleres og tilbringer tiden i et PhD-program ved eksternt universitet
 • Krav om å tilbringe 6 mnd. i NSM midtveis i PhD-løpet
 • Ingen krav om pliktår etter endt PhD
 • Tiltredelse etter avtale

Stillingen er plassert som stipendiat (SKO 1378).  Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Kandidater vil bli sikkerhetsklarert i løpet av den første perioden. Merk at sikkerhetsklarering og autorisasjon til STRENGT HEMMELIG er et krav for videre ansettelse i kryptologpoolen.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 
Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 
Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 
NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Del på:
Fylke:
Akershus
Oslo
Jobbtype:
Åremål
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
01.08.2018
Tiltredelse:
Etter avtale
Kontaktpersoner:
Sjefskryptolog Sondre Rønjom
tlf: +47 67 86 43 22
Terje Jensen
tlf: +47 67 86 43 15
Tilbake til toppen